برای نخستین‌بار کروموزوم انسان بطور کامل توالی‌بندی شد

td_module_flex_3_title_excerpttd_module_flex_3_title_excerpttd_module_flex_3_title_excerpttd_module_flex_3_title_excerpttd_module_flex_3_title_excerpt

assets.newatlas.comبیگ بنگ: بتازگی محققان موفق شدند با پر کردن برخی شکاف‌ها در ژنوم انسان، نخستین توالی کامل، پیوسته و بدون شکاف از یک کروموزوم X انسان را به دست آورند. به گزارش بیگ بنگ، در سال ۲۰۰۳، اتفاق تاریخ‌سازی به وقوع پیوست. ژنوم انسان برای نخستین‌بار توالی‌بندی شد. از آن زمان به بعد، پیشرفت‌های فناوری […]

td_module_flex_3_title_excerpttd_module_flex_3_title_excerpttd_module_flex_3_title_excerpttd_module_flex_3_title_excerptنوشته برای نخستین‌بار کروموزوم انسان بطور کامل توالی‌بندی شد اولین بار در سایت علمی بیگ بنگ. پدیدار شد.