شرط عدم پلاک فعال در خانوار برای اولویت‌دادن به بی‌ماشین‌هاست

معاون بازاریابی ایران‌خودرو خبر داد: شرط «عدم پلاک فعال در خانوار» برای اولویت‌دادن به بی‌ماشین‌هاست