پاسخ به گزارش « آسمان بارید، دریاچه ارومیه زنده شد، مسئولان پُز دادند! »

روابط عمومی ستاد احیای دریاچه ارومیه به مطلب مندرج در خبر شماره ۵۵۹۳۷۵ مورخ ۲۷ فروردین ۱۳۹۹ در مصاحبه فردی به نام محمد درویش با عنوان «آسمان بارید، دریاچه زنده شد، مسئولان پُز دادند! / عملکرد ستاد احیای دریاچه ارومیه زیر تیغ نقد» پاسخ داد.