ممکن است به این نتیجه برسیم که دانش آموزان سه روز در هفته یا یک روز در هفته به مدرسه بروند

رکنا: روحانی تاکید کرد: ممکن است به این نتیجه برسیم که سه روز در هفته یا یک روز در هفته بیشتر لازم نیست که دانش آموزان به مدرسه بروند. البته برای قضاوت در این زمینه زود است اما باید به این موضوع توجه داشته باشیم.