درخواست آنلاین فرزند خواندگی از سازمان بهزیستی

رکنا: سامانه ملی فرزندخواندگی سازمان بهزیستی از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری رونمایی شد.